Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://ioxy.pl (dalej jako: „Ioxy.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

 

Ioxy.pl to platforma internetowa, przybliżająca Usługobiorcom zasady oraz szczegółowe informacje dot. długoterminowego wynajmu telefonów, tabletów oraz oczyszczaczy powietrza dla firm. Długoterminowy wynajem oferowany przez IOXY stanowi alternatywę dla zakupu lub leasingu sprzętu dla firm. Jednocześnie poprzez serwis zawarcie docelowej umowy wynajmu rzeczy ruchomej nie jest możliwe. Celem zawarcia umowy wynajmu niezbędny jest każdorazowy kontakt z Usługodawcą już poza Serwisem.

 

Za pośrednictwem Serwisu Internetowego nie jest możliwe zawarcie umowy najmu. Informacje zawarte zarówno w zapytaniach, jak i ofertach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy wynajmu sprzętu objętego zapytaniem lub ofertą niezbędny jest każdorazowo kontakt z Usługobiorcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony.

 

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z ioxy.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół Ioxy.pl

 

 

1)  O NAS

Właścicielem ioxy.pl jest spółka IOXY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄz siedzibą w Osielsku, ul. Sokola 8, 86-031 Osielsko; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440811; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100.000,00 zł.; NIP: 9671356094; REGON: 3413670440; adres poczty elektronicznej: info@ioxy.pl. (dalej jako: „Usługodawca”).

2)  DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 

 1. FORMULARZ ZAPYTANIA– formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie zapytania dotyczącego Oferty wynajmu danego sprzętu dostępny na stronie Serwisu Internetowego i oznaczony jako „Zapytaj”.
 2. KODEKS CYWILNY– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. KONTO– Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.
 4. NEWSLETTER– Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
 5. OFERTA – wszelkiego rodzaju oferty, informacje produktowe zamieszczone w Serwisie Internetowym niezależnie od ich nazwy, w tym ogłoszenia mające za przedmiot zaproszenie do zawarcia określonej umowy najmu długoterminowego. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 6. PRAWO AUTORSKIE– ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
 7. PRODUKT– dostępna w Serwisie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. REGULAMIN– niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 9. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, IOXY.PL– serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://ioxy.pl.
 10. UMOWA SPRZEDAŻY– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
 11. UMOWA WYNAJMU DŁUGOTERMINOWEGO– umowa wynajmu sprzętu, w szczególności urządzeń mobilnych oraz oczyszczaczy powietrza zawierana poza Serwisem między przedsiębiorcą, a Usługodawcą Serwisu na okres 12 miesięcy bądź 18 miesięcy.
 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 13. USŁUGOBIORCA/KLIENT– (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych prowadząca działalność gospodarczą; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Ioxy.pl.
 14. USŁUGODAWCA/ SPRZEDAWCA/ IOXY– spółka IOXY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄz siedzibą w Osielsku, ul. Sokola 8, 86-031 Osielsko wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440811; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100.000,00 zł.; NIP: 9671356094; REGON: 3413670440; adres poczty elektronicznej: info@ioxy.pl.
 15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 16. WYSZUKIWARKA– nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym.

3)  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z IOXY.PL

 1. ioxy.pl to platforma internetowa, przybliżająca Usługobiorcom zasady oraz szczegółowe informacje dot. długoterminowego wynajmu telefonów, tabletów oraz oczyszczaczy powietrza dla firm.
 2. Informacje zawarte zarówno w zapytaniach, jak i ofertach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy wynajmu sprzętu objętego zapytaniem lub ofertą niezbędny jest każdorazowo kontakt z Usługobiorcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityceprywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4)  KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

1.    Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2.    Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

a.      Formularz Zapytania

b.     Konto

c.      Newsletter;

d.     Wyszukiwarka.

3.    Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronie Serwisu Internetowego.

4.    Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

5.    Korzystanie z Formularza Zapytania rozpoczyna się po (1) wypełnieniu Formularza Zapytania dostępnego po przejściu do danej Oferty i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zapytania pola „Wyślij zapytanie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zapytania niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz treść zapytania.

6.    Usługa Elektroniczna Formularz Zapytania świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

7.    Korzystanie z Kontamożliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji „Zarejestruj się” (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło.

8.    Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ioxy.pl.

9.    Korzystanie z Newsletteranastępuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, i kliknięciu pola „Zapisz się”.

10.  Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnej odpowiednio w wiadomości otrzymywanej w ramach Newslettera lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ioxy.pl.

11.  Korzystanie z Wyszukiwarkirozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej w Serwisie Internetowym, wpisaniu lub kliknięciu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola akcji. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

 

5)  OFERTY W SERWISIE, ZAWARCIE UMOWY WYNAJMU SPRZĘTU ORAZ SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.    Informacje zawarte zarówno w zapytaniach, jak i ofertach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy wynajmu sprzętu objętego zapytaniem lub ofertą niezbędny jest każdorazowo kontakt z Usługobiorcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony.

2.    Celem zawarcia umowy wynajmu sprzętu wskazanego na stronie Serwisu należy skontaktować się z IOXY w szczególności poprzez Formularz Zapytania.

3.    Zawarcie umowy wynajmu sprzętu długoterminowego jest możliwe na 12 miesięcy lub 18 miesięcy.

4.    Umowy wynajmu długoterminowego zawierane są poza Serwisem, w obecności przedstawiciela IOXY w drodze bezpośredniego kontaktu, w terminie i miejscu uzgodnionym przez obie strony.

5.     W razie braku innych ustaleń poczynionych między stronami już poza Serwisem, IOXY udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu zawartej Umowywynajmu długoterminowego:

6.1.Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

6.2.Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

6.3.Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów PayPal.com oraz Przelewy24.pl  – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronach internetowych   https://www.paypal.com/pl oraz http://www.przelewy24.pl/.

6.3.1.       Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisów PayPal.com oraz Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzą:

6.3.1.1.   PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

 • pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 1. Płatności w systemie ratalnym- płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez spółkę SANTANDER CONSUMER BANK SPÓŁKA AKCYJNA (spółka SANTANDER CONSUMER BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. ul. Strzegomska 42C, 53611 Wrocław, kapitał zakładowy 520.000.000,00 zł, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040562, NIP: 5272046102, REGON: 012736938).
 2. Termin płatności jest wskazywany klientowi na fakturze wystawionej przez IOXY bądź uzgadniany w drodze indywidualnych ustaleń.

6)  KONTAKT Z IOXY.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługobiorcą jest poczta elektroniczna (e-mail: info@ioxy.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Sokola 8, 86-031 Osielsko), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Ioxy.pl.  Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

7)     REKLAMACJE DOTYCZĄCE IOXY.PL

1.    Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: info@ioxy.pl   lub pisemnie na adres: ul. Sokola 8, 86-031 Osielsko.

2.    Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.    Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8)     ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 8 ust. 2 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Sokola 8, 86-031 Osielsko lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ioxy.pl .
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

9)     POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. FederacjaKonsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10)  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

1.    Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.

2.    Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.

3.    Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.

4.    Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

5.    Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

6.    Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7.    Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.

8.    Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

9.    Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

11)  PRAWA AUTORSKIE

1.    Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2.    Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12)  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Umowy zawierane poprzez Ioxy.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2.    Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Ioxy.pl

 

13)  ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

IOXY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Sokola 8, 86-031 Osielsko
info@ioxy.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.